Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, případně školním psychologem, školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.

Výchovný poradce: Mgr. Hana Jedličková

Konzultační hodiny: úterý 8:00 - 10:00 hod. po předchozí domluvě
Kontakt: 323602005
email: hjedlickova@email.cz

Metodik prevence: Mgr. Ivana Bílková

Konzultační hodiny: čtvrtek 11,45-12,30 hod. po předchozí domluvě
Kontakt: 323602005
email: bilkiv1@seznam.cz 

Školní psycholog: Mgr. Jitka Svátková

pracovník školního poradenského pracoviště 

pro žáky a pedagogy:    pravidelně každý pátek  8 - 10,00 hod.

pro rodiče a zákonné zástupce: poslední pondělí v měsíci /je nutné se předem objednat/

Kontakt: svatkova@pppsk.cz        

Tel.: 731417201, 606681827

Krizový plán školy, Program proti šikaně, Program výuky proti projevům rasismu, extremismu, intolerance a xenofobie, Strategie prevence najdete v menu Dokumenty školy

 

OBLASTI PŮSOBENÍ VÝCHOVNÉHO PORADCE:

1. KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

 • poradenská pomoc žákům při volbě povolání
 • skupinové i individuální poradenství v této oblasti
 • spolupráce s rodiči žáků především v oblasti poskytování informací o možnostech studia a průběhu přijímacího řízení
 • vyhledávání informací o možnostech dalšího uplatnění žáků
 • spolupráce s poradenskými a informačními institucemi pracujícími v oblasti profesního poradenství

2. PRÁCE SE ŽÁKY VYŽADUJÍCÍMI ZVLÁŠTNÍ POZORNOST

 • vyhledávání a orientační šetření žáků vyžadujících zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o ně
 • zjišťování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností, spolupráce s dalšími odborníky - pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, kurátor pro mládež, úřad práce
 • zaměřit se především na práci:
  1. s žáky se specifickými poruchami učení,
  2. s žáky s výchovnými a výukovými problémy
  3. s žáky - cizinci
  4. s talentovanými a nadanými žáky

3. METODICKÁ ČINNOST

 • zprostředkování metod pedagogické diagnostiky a intervence ostatním pedagogickým pracovníkům
 • vedení při integraci žáků vyžadujících zvláštní pozornost
 • při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
 • vedení při práci s nadanými žáky
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči

4. INFORMAČNÍ ČINNOST

 • poskytování informací činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, žákům a jejich rodičům
 • zveřejňování důležitých informací výchovného poradce pro rodiče na webových stránkách školy

 

OBLASTI PŮSOBENÍ METODIKA PREVENCE

 • Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních  látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.
 • Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů.
 • Úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole.
 • Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost.
 • Podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy.
 • Organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou. Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole. Řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu.

OBLASTI PŮSOBENÍ ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA

tato pozice byla vytvořena proto, aby dětem usnadnila cestu školním životem a také přiblížila psychologické služby učitelům, žákům a jejich rodičům. Žáci se mohou na školního psychologa, obracet přímo, když mají problémy s učením, jsou neúspěšní, neví, jak se učit, mají potíže se soustředěním, s chováním, necítí se ve třídě dobře, mají problémy se spolužáky, s některým z učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení, prožili traumatizující zážitek (autonehoda, úmrtí v rodině, rozvod rodičů aj.).

Školní psycholog je k dispozici také rodičům - zkonzultuje otázky vhodného vedení dítěte s výchovnými potížemi, jak správně řešit školní přípravu, případně kázeňské, výukové či rodinné problémy.

Ke školnímu psychologovi, se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Pracuje jak  s třídou, jako kolektivem, tak i s jednotlivými dětmi. K individuální systematické práci s dítětem je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců.

Školní psycholog je nezávislým pracovníkem školy a je vázán mlčenlivostí. V rámci své praxe neprovádí ve škole pedagogicko-psychologická vyšetření, která jsou předmětem služeb poskytovaných pedagogicko-psychologickými poradnami. V případě potřeby přijďte, jakmile Vás začne něco znepokojovat. Čím dříve se daný problém vyřeší, tím menší budou jeho následky.

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Způsob realizace pravidel pro ochranu informací a důvěrných dat v dokumentaci poradenských pracovníků školy vyplývajících z uvedeného zákona je konkretizován ve školním programu pedagogicko-psychologického poradenství.

Zákonné zdroje: MŠMT: Věstník z července 2005 - Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole (č.j. 27 317/2004-24) MŠMT: Vyhláška č. 72 ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních MŠMT: Vyhláška č. 116 ze dne 15.dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních MŠMT: Zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů MŠMT: Vyhláška č. 73 ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných MŠMT: Vyhláška č. 47 ze dne 25.května 2011,kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných MŠMT: Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004

Doporučené odkazy pro žáky a rodiče, kteří potřebují odborné poradenství: