Projekty a partnerství

4. základní škola Nerudova Říčany, příspěvková organizace zahájila 1. 9. 2022 realizaci projektu
Šablony OP JAK ZŠ Nerudova Říčany (reg. č. projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0000453). Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita Vzdělávání, cíl politiky Sociální Evropa, specifické cíle:

  • Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy.
  • Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením.

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

  1. Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ
  2. Dvojjazyčný asistent ZŠ
  3. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  4. NA PROJEKT BYLA POSKYTNUTA FINANČNÍ PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE
spolu financování

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

MŠMT poskytuje finanční prostředky na digitální technologie pro školy v projektu Národního plánu obnovy.

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Digitalizujeme školu - edu.cz

Eu financováno
mšt
next gen

Doučování - pokračování projektu

Doučování z Národního plánu obnovy pokračuje i ve fázi leden–srpen 2023.

Finanční prostředky pochází opět z fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Národní plán doučování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s Národním pedagogickým institutem a neziskovými organizacemi realizuje Národní plán doučování. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem, případně vypadnutím ze vzdělávání z distanční výuky v době pandemie.

Naše škola se od 1. 9. 2021 zapojila do tohoto doučování, probíhá u žáků, kteří se přihlásili a splnili kritéria pro účast. Projekt bude pokračovat v rámci Národního plánu obnovy i v druhém pololetí školního roku 2021 - 22. Finanční prostředky budou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU.

MŠMT ČR (msmt.cz)             doučování (edu.cz)            Národní plán obnovy (planobnovycr.cz)

Eu financováno 2
mšt
next gen

Projekt Šablony OP JAK ZŠ Nerudova Říčany

4. základní škola Nerudova Říčany zahájila 1. září 2022 realizaci projektu Šablony OP JAK ZŠ Nerudova Říčany. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita Vzdělávání, cíl politiky Sociální Evropa, specifické cíle:

·         Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením

·         Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy

V rámci projektu dojde k personálnímu posílení základní školy, vzdělávání pracovníků školy a odborným setkáváním s rodiči.

NA PROJEKT BYLA POSKYTNUTA FINANČNÍ PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE

spolu financování

Naše škola se od ledna 2019 zapojila do projektu Šablony II.

 název projektu: Šablony v Nerudovce

 reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010132       

Tento projekt je cílený na podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů formou ucelených vzdělávacích programů, které jsou zaměřené na polytechnické vzdělávání a rozvoj kompetencí v oblasti nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií. Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a motivaci ke vzdělávání žáků, kteří jsou ohroženi dlouhodobým nebo opakovaným prospěchovým neúspěchem. Na realizaci těchto aktivit může škola pořídit nová zařízení – tablety, které nahradí již nevyhovující a zastaralou ICT techniku. Další aktivitou projektu je poskytnutí dočasné prsonální podpory kariérového poradce žákům a jejich rodičům. Kariérový poradce se bude zaměřovat na budoucí zaměření vzdělávání žáků, jejich profesní orientaci, sledování jejich zájmů, preferencí a předpokladů pro výběr budoucího povolání, aby se předcházelo možnému předčasnému odchodu ze vzdělávání. Aktivitou zaměřenou na praktickou využitelnost poznatků s důrazem na mezipředmětovou spolupráci bude projektový den vě škole a komunitní osvětové setkávání, které májí za úkol zapojit do činností školy rodiče žáků, přátele školy a zástupce organizací v místě školy. Cílem bude u žáků vzbudit zájem a odpovědnost za dění v komunitě a otevřený přístup ke kulturní rozmanitosti.

 

V současné době dochází k ukončení dvou projektů z oblasti minimální prevence. Jeden je financovaný z prostředků MŠMT ČR, druhý je financován z prostředků Středočeského kraje.

eu 3

Naše škola je zapojena do projektu
Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky, mléko a mléčné výrobky.