Ochrana osobních údajů

4. základní škola Nerudova Říčany, příspěvková organizace, poskytuje, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce osobních údajů: 4. základní škola Nerudova Říčany, příspěvková organizace Nerudova 481 251 01 Říčany IČ: 70977691 ID datové schránky: desmpac tel: 323 602 005, 777 755 127 e-mail: jitka.machackova@zsp.ricany.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Alexandra Bejvančická Masarykovo náměstí 53/40 251 01 Říčany 
tel: +420 323 618 103 e-mail: alexandra.bejvancicka@ricany.cz

4. základní škola Nerudova Říčany (dále jen „škola“ či „správce“) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Říčany. Hlavní činností organizace je zajištění základního školního vzdělávání svých žáků ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).

Škola, z pozice správce osobních údajů, činí informační povinnost prostřednictvím těchto informací a zásad ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) vydaných na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZzoÚ“). Tyto zásady jsou účinné od 1. 4. 2022. 

Cílem těchto zásad je seznámit subjekty údajů se zpracováním osobních údajů školou a informovat o právech, které mohou subjekty údajů uplatnit. 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné v elektronické podobě prostřednictvím webových stránek 4. ZÁKLADNÍ ŠKOLA NERUDOVA ŘÍČANY (ricany.cz) a v papírové podobě jsou dále dostupné k nahlédnutí v sídle školy. Tyto zásady jsou průběžné aktualizovány a doplňovány v souladu s aktuálními účely zpracování a aktuální legislativou.

1. Základní definice 

Subjekt údajů 

Identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor. 

Osobní údaje 

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje)

Ty osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborové organizaci, dále genetický údaj, biometrický údaj zpracovávaný za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údaj o zdravotním stavu, o sexuálním chování, o sexuální orientaci a údaj týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů nebo souvisejících bezpečnostních opatření. Správce osobních údajů

Správce 

je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. 

Škola zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, žáků, jejich rodičů a zákonných zástupců, klientů, dodavatelů, obchodních partnerů, novinářů a dalších osob, se kterými vstupuje do určitého právního vztahu. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Správce je povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož hlavní náplní práce je: 

a) poskytování poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům; 

b) monitorování souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů apod.; 

c) poskytování poradenství na požádání relevantních osob, v oblasti posouzení vlivu na ochranu osobních údajů; 

d) spolupráce s dozorovým orgánem a působení jako kontaktní místo pro dozorový orgán; 

e) vyřizování jednotlivých podání v oblasti ochrany osobních údajů. 

Zpracovatel 

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce. 

Zpracování

Jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů. Jedná se zejména o shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení, zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. Automatizované individuální rozhodování, tj. rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, ani profilování subjektů údajů škola neprovádí. Ke zpracování osobních údajů dochází jak automatizovaně (prostřednictvím počítačů), tak v listinné podobě. Způsob zpracování je závislý na typu agendy, nebo na povinnostech uložených právními předpisy.

Příjemce 

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli.

Dozorový orgán 

Dozorovým orgánem na území České republiky je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas subjektu údajů 

Jedná se o jakýkoliv svobodný, konkrétní, jednoznačný a informovaný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášení či jiným zjevným potvrzením svého svolení ke zpracování svých osobních údajů. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat.

Dítě nabývá způsobilosti k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo jemu dovršením patnáctého roku věku.

2. Účel zpracování 

Každé zpracování osobních údajů má svůj účel. Pokud osobní údaje nepotřebujeme, nezpracováváme je. Vaše osobní údaje zpracováváme za těmito účely:

Plnění smlouvy 

Správce může osobní údaje zpracovávat, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Jde o situaci, kdy škola vystupuje jako smluvní partner.

Plnění právní povinnosti 

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje tehdy, pokud mu tato povinnost vyplývá z konkrétního právního předpisu, kterým je vázán. Většina povinností vyplývá ze školského zákona a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana životně důležitého zájmu

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Jde o velmi výjimečné situace při ochraně života a zdraví.

Výkon veřejné moci nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu 

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje tehdy, pokud je to nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Základní vzdělávání je veřejným zájmem.

Oprávněný zájem 

Právní titul oprávněného zájmu uplatňuje správce u takových zpracování osobních údajů, kde převažují legitimní zájmy či práva správce nad zájmy či právy subjektu údajů. Těmito zájmy jsou zejména ochrana práv školy, ochrana reputace a dobrého jména, ochrana majetku školy a vymáhání pohledávek a ochrana života, zdraví a majetku žáků, zákonných zástupců i zaměstnanců školy.

Souhlas 

V případě, že správce potřebuje zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely, které nelze zařadit pod účely uvedené výše, je povinen získat od subjektu údajů platný souhlas se zpracováním osobních údajů, který je projevem svobodné vůle. Poskytnutí takového souhlasu musí být konkrétní, jednoznačné, svobodné a informované. Subjekt údajů je oprávněn udělený souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vámi sdělené osobní údaje nezpracováváme pro jiné účely, než pro které byly osobní údaje shromážděny v okamžiku jejich předání.

Účely, k nimž GDPR nevyžaduje váš souhlas:

 • přijímací řízení a zajištění základního, předškolního a mimoškolního vzdělávání – jde o plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 20, 28, 36 a 46 školského zákona, dále jde o veřejný zájem školy spočívající v realizaci vzdělávání a zajištění denního režimu žáka ve škole a oprávněný zájem spočívající v potřebě znát historii vzdělávání žáka a zajištění jeho vzdělávacích potřeb;
 • rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – jde o plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 165 školského zákona;
 • žádost o odklad povinné školní docházky – jde o plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 37 školského zákona;
 • vedení dokumentace školy – jde o plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 28 školského zákona (např. školní matrika, třídní kniha, záznamy z pedagogických rad);
 • žádost o přestup do jiné školy – jde o plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 49 školského zákona, dále jde o veřejný zájem školy spočívající v realizaci vzdělávání a zajištění denního režimu žáka ve škole a oprávněný zájem spočívající v potřebě znát historii vzdělávání žáka a zajištění jeho vzdělávacích potřeb;
 • žádost o odhlášení žáka ze vzdělávání – jde o plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 22 a 49 školského zákona;
 • uvolnění žáka z vyučování – jde o plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 28 a 50 školského zákona;
 • seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem – jde o plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 30 školského zákona;
 • oznámení o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání – jde o plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 34b a 35 školského zákona;
 • poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních – jde o plnění právní povinnosti plynoucí z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů;
 • evidence docházkového systému a školní sítě – jde o oprávněný zájem školy;
 • zajištění vedení dokumentace školského zařízení (školní družina) – jde o plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 28 školského zákona;
 • zájmové vzdělávání žáků – jde o plnění smlouvy mezi školou a zákonným zástupcem;
 • kamerové systémy – jde o oprávněný zájem školy na ochraně majetku školy a majetku, života a zdraví žáků, zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců školy, jakož i třetích osob;
 • ochrana zdraví, majetku a osob – jde o oprávněný zájem školy na ochraně majetku školy a majetku, života a zdraví žáků, zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců školy, jakož i třetích osob;
 • posudek zdravotní způsobilosti (pro účely ozdravného pobytu, výuky plavání, uvolnění žáka z tělesné výchovy apod.) – jde o plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 22 a 28 školského zákona;
 • evidence úrazů – jde o plnění právní povinnosti plynoucí § 29 odst. 3 školského zákona;
 • stravování ve škole – jde o plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 28 školského zákona, zároveň jde o plnění smlouvy o poskytování služeb stravování (škola potřebuje znát např. číslo účtu pro bezhotovostní platby);
 • vedení školní online poklady – jde o plnění smlouvy o poskytování služeb stravování;
 • prezentace činnosti školy – jde o oprávněný zájem školy na prezentaci výsledků její činnosti, propagaci školy a hájení jejího dobrého jména a pověsti, osobní údaje jsou bez souhlasu zpracovány pouze v rozumně očekávané míře;
 • pořádání školních soutěží a olympiád – jde o veřejný zájem na zajištění vzdělávání žáků, osobní údaje mohou být bez souhlasu předány i organizátorovi soutěže; -
 • doplňkové činnosti (zajištění kroužků) – jde o plnění smlouvy mezi zákonným zástupcem a poskytovatelem volnočasového kroužku;
 • zveřejňování autorských děl žáků a výsledků školních soutěží a olympiád – jde o veřejný zájem na zajištění vzdělávání žáků, zároveň může jít o oprávněný zájem školy na prezentaci jejího dobrého jména a pověsti, což zahrnuje i prezentaci sportovních výsledků žáků, školních děl, např. výtvarných či audiovizuálních děl žáků nebo záznamů uměleckých vystoupení žáků (hudebních, divadelních apod.);
 • organizování školy v přírodě a školních výletů – jde o veřejný zájem na zajištění vzdělávání žáků, zároveň jde o oprávněný zájem školy na zajištění bezpečného průběhu školy v přírodě, také půjde o zpracování na základě plnění smlouvy (úhrada ubytování, stravného apod.);
 • účast v projektech (EU a jiných) – jde o veřejný zájem na zajištění vzdělávání žáků či jejich mimoškolních aktivit, případně jde o plnění smlouvy;
 • evidence čtenářů školní knihovny – jde o plnění smlouvy mezi zákonným zástupcem žáka a školou;
 • další činnosti, které lze považovat za zpracování osobních údajů.

Účely, k nimž GDPR vyžaduje váš souhlas:

 • zveřejňování fotografií vč. profilování a audio či video záznamů na sociálních sítích;
 • zveřejňování fotografií v tištěných médiích a k propagaci školy prostřednictvím letáků, plakátů atp.;
 • zveřejňování audio či video záznamů k propagaci školy prostřednictvím např. reklamních spotů mimo školu;
 • zpracovávání fotografií v rámci interní databáze školy;
 • zpracování e-mailů zákonných zástupců či žáků za účelem poskytnutí informací o akcích organizovaných školou;
 • další činnosti, které lze považovat za zpracování osobních údajů nad rámec plnění zákonných či smluvních povinností, které nelze realizovat na základě oprávněného či veřejného zájmu.

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí 

V rámci vzdělávacích, kulturních, sportovních, společenských a dalších akcí pořádaných školou (např. Akademie, Školní absolventský ples, výstavy, vernisáže, olympiády, soutěže, dny otevřených dveří, projektové dny atp.) jsou pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem dokumentace činnosti a prezentace školy. V případě, že byste nechtěli být foceni, natáčení či nahrávání, je možné tuto žádost uplatnit ve škole postupem uvedeným v bodě 8. těchto zásad. Škola nenese odpovědnost za záznamy či fotografie pořízené a zveřejněné jiným subjektem.

Marketingové účely 

Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků a zákonných zástupců třetím osobám soukromého práva za účelem marketingu (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky apod.).

3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Škola zpracovává pouze takové osobní údaje, které potřebuje pro účely své činnosti. Jedná se o tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje žáka a zákonných zástupců nezbytné pro přijetí ke vzdělávání – jméno a příjmení, vč. všech příp. dřívějších jmen a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování;
 • identifikační údaje žáka a zákonných zástupců související s evidencí ve školní matrice – jméno a příjmení, vč. všech příp. dřívějších jmen a příjmení, místo narození, rodné číslo (případně datum narození, nebylo-li rodné číslo žákovi přiděleno), státní občanství, místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák na území České republiky, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností;
 • kontaktní údaje žáka a zákonných zástupců – osobní telefonní číslo a e-mailová adresa, pracovní telefonní číslo a e-mailová adresa;
 • informace ze vzájemné korespondence a komunikace mezi školou a žákem či jeho zákonnými zástupci;
 • informace o vzdělávání žáka — údaje o předchozím vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, činnosti žáka, jeho tvorbě, výsledcích, kázeňských prohřešcích, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění žáka, údaje o mimořádném nadání žáka, datum ukončení vzdělávání ve škole apod.;
 • osobní údaje zpracovávané na základě zákonného zmocnění – jména osob, které budou odvádět dítě ze školy či školní družiny;
 • profilové údaje žáka – základní fyzické charakteristiky (věk, výška, váha), sociálně-demografické charakteristiky (rodinný stav zákonných zástupců), behaviorální, znalostní, dovednostní a psychosociální charakteristiky žáka, informace z komunikace s pedagogicko-psychologickými poradnami, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení;
 • fotografie a audio či video záznamy – školní fotografie, reportážní fotografie a audio či video záznamy ze vzdělávacích, sportovních či kulturních akcí školy;
 • osobní údaje vyjádřené Vaším souhlasem;
 • informace o zdravotním stavu žáka nebo s ním související – zejména údaje o očkování, zdravotních omezeních, akutních i chronických chorobách, alergiích, úrazech a psychologických diagnózách, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, vždy jen pokud jsou nezbytné pro výkon činnosti školy a vzdělávání žáka;
 • další citlivé osobní údaje, které škola zpracovává, pokud je to nezbytné pro výkon činnosti školy

Osobní údaje získáváme primárně od žáků a zákonných zástupců. Pokud osobní údaje nezískáme od vás, můžeme je získat z dalších zdrojů, kterými mohou být jiné organizace, školské poradenské zařízení, účastníci řízení, orgány veřejné moci, zdravotnická zařízení, nebo z veřejných zdrojů. Důležitým zdrojem osobních údajů je i vlastní pozorování žáka ze strany zaměstnanců školy.

4. Kategorie příjemců osobních údajů 

Škola je oprávněna předat získané osobní údaje subjektu údajů, včetně údajů citlivých, další osobě zejména tehdy, pokud mu proto svědčí některý z právních důvodů. Především může takto činit tehdy, vyplývá-li mu tato povinnost či oprávnění z příslušného právního předpisu. Další předávání osobních údajů je možné pouze se souhlasem subjektu údajů. Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních povinností (zejména pedagogičtí pracovníci apod.), jsou vázány mlčenlivostí po celou dobu trvání jejich pracovního poměru, tak i po skončení pracovního poměru.

Příjemci osobních údajů jsou zejména:

 • Ministerstva a jiné správní orgány
 • zřizovatel, Krajský úřad Středočeského kraje,
 • soudy,
 • Policie České republiky,
 • kontrolní orgány (např. Česká školní inspekce),
 • zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení,
 • finanční úřad apod.,
 • zpracovatelé osobních údajů, smluvní strany, které jsou účastníci smluvních vztahů se školou,
 • zdravotnická zařízení,
 • pojišťovny
 • osoby vykonávající ve škole odbornou praxi nebo stáž atp.

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

5. Doba zpracování osobních údajů 

Škola osobní údaje týkající se žáka uchovává zejména na základě povinnosti stanovené právními předpisy a dále na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, a to nejen v průběhu vzdělávání žáka, ale i po jeho skončení v zákonných skartačních a archivačních lhůtách. Uchovávání osobních údajů tedy souvisí s povinností vést spisovou službu a pravidly pro skartační řízení.

6. Přijatá technická, organizační a bezpečnostní opatření 

V rámci objektové bezpečnosti dodržujeme několik základních bezpečnostních opatření. Listinná vyhotovení dokumentů, ve kterých jsou obsaženy osobní údaje, jsou uložena v uzamykatelných spisových skříních nebo v uzamčených kancelářích, kde nikdy nezůstávají bez dozoru oprávněných osob. K osobním údajům mají přístup pouze oprávnění pedagogičtí pracovníci, nadřízení zaměstnanci, vedení školy a další oprávněné osoby, které je potřebují pro svou činnost, např. školní logoped, školní psycholog apod., a to na základě přístupových oprávnění. Zaměstnanci nakládají s osobními údaji v souladu s přijatou směrnicí o ochraně osobních údajů a článkem 5 GDPR. Soubory jsou softwarově chráněny. Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv. Zaměstnanci byli poučeni o tom, jak pracovat s prostředky ICT technologií.

7. Práva subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má:

a) právo na informaci, zda jsou či nejsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány. Dále má právo na následující informace:

 • o účelech zpracování,
 • o právním základu zpracování,
 • o kategoriích osobních údajů,
 • o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou osobní údaje předávány,
 • o předávání osobních údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím,
 • o době, po kterou jsou osobní údaje uloženy
 • že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a informace o použitém postupu a důsledcích takového zpracování,
 • o konkretizaci oprávněného zájmu správce,
 • o zdroji, ze kterého osobní údaje pocházejí;

b) právo na přístup k osobním údajům, které jsou o subjektu údajů zpracovávány;


c) právo na opravu a doplnění nepřesných a neúplných osobních údajů, které se týkají subjektu údajů;


d) právo na výmaz osobních údajů, které se týkají subjektu údajů, a to bez zbytečného odkladu („právo být zapomenut“), a to tehdy, pokud je dán jeden z těchto následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány
 • subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány a neexistuje žádný další právní důvod zpracování,
 • subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány a neexistuje žádný další právní důvod zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • pokud byly osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti do věku 15 let.

Správce nevymaže osobní údaje, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, případně jsou-li splněny další podmínky z výjimky práva na výmaz dle čl. 17 odst. 3 GDPR.

e) právo na omezené zpracování, a to v kterémkoli z těchto případů:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování osobních údajů omezeno podle čl. 18 odst. 1 GDPR, není tím dotčena povinnost správce nebo zpracovatele tyto osobní údaje předat nebo zpřístupnit, je-li tato povinnost stanovena právním předpisem. Tyto údaje se při předání nebo zpřístupnění označí jako údaje uvedené v čl. 18 odst. 1 GDPR;

f) právo na přenositelnost osobních údajů, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a na předání těchto údajů jinému správci v případě, že je zpracování založeno na souhlasu či smlouvě a zároveň probíhá pouze automatizovaně;

g) právo vznést námitku proti zpracování, pokud se zpracování osobních údajů zakládá na oprávněném zájmu správce nebo na zpracování ve veřejném zájmu;

h) právo podat stížnost u dozorového orgánu, a to na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, více informací naleznete na www.uoou.cz;

i) právo subjektu údajů na svobodné, jednoznačné, konkrétní a informované udělení souhlasu;

j) právo na odvolání souhlasu ze zpracováním osobních údajů kdykoli, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;

k) právo na oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů správcem v případě, že by mělo porušení zabezpečení za následek vysoké riziko pro subjekt údajů.

8. Uplatnění práv a stížností subjektu údajů

Osobní žádosti je možné učinit v kanceláři ředitele školy nebo přímo u pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě osobní žádosti je žadatel povinen prokázat svou totožnost průkazem totožnosti. Písemné žádosti je možné zaslat na adresu školy nebo přímo adresované pověřenci pro ochranu osobních údajů: Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany. V případě písemné žádosti musí být doručena žádost s úředně ověřeným podpisem. Elektronické žádosti je možné zaslat prostřednictvím datové schránky ID: desmpac do e-mailové schránky školy jitka.machackova@zsp.ricany.cz nebo přímo do e-mailové schránky pověřence pro ochranu osobních údajů alexandra.bejvancicka@ricany.cz. Pro uplatnění práv a stížností byly pro subjekty údajů vytvořeny městem Říčany vzorové žádosti, které jsou dostupné na internetových stránkách www.ricany.cz. Žádost bude posouzena a vyřízena do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech či pro velký počet podaných žádostí až do 90 dnů od obdržení žádosti. Vyřízení žádosti je bezplatné. Pokud by ovšem ze strany subjektu údajů docházelo ke zneužívání práv a žádosti byly shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené (zejména opakující se žádosti), může škola uložit přiměřený poplatek zohledňující vynaložené administrativní náklady.

9. Právní předpisy a dokumenty v oblasti ochrany osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů/„GDPR“). Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV. Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. Internetové stránky www.uoou.cz, na nichž se nacházejí metodické pomůcky, stanoviska a příručky.

10. Závěrečná ustanovení.

Škola si vyhrazuje právo na změnu tohoto dokumentu. Další dokumenty související s ochranou osobních údajů jsou dostupné na 4. ZÁKLADNÍ ŠKOLA NERUDOVA ŘÍČANY (ricany.cz) či na www.ricany.cz.